About us?

Mibu 17 manifactures and sales poles and devices for vineyards, orchards and systems against hail. The company is comparatively new, but it works equally well on the local market and on the market of other countries thanks to its extensive network of retail.
The company operates in two main areas, which are interconnected :
- Manifacture of pre-stressed concrete and metal poles
- Sales of a wide range of own production devices with the most populare brands
- Assistance before the sale
- Transport of goods
- Design and development of orchards and vineyards

….Full sevice to pick up the best fruits!

Certificates

На 23.12.2015г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.001-0459-C01 “Подобряване на производствения капацитет в "МИБУ 17" ЕООД”. Бенефициент по проекта е "МИБУ 17" ЕООД.

Основните цели на проекта са повишаване на производствения ни капацитет и засилване на експортния ни потенциал.

За постигане на целите са предвидени следните дейности:
1. Дейност за подобряване на производствените процеси (чрез закупуване на 1 бр. линия за производство на предварително напрегнати бетонови колове) и
2. Дейност за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес ( чрез закупуване на 1 бр. линия за производство на предварително напрегнати бетонови колове).

Тези дейности ще бъдат извършени в съществуващата ни база в гр. Каблешково, обл. Бургас.

Основните резултати по проекта ще бъдат:
- Производствения капацитет на "МИБУ 17" ЕООД за бетонови колове ще бъде увеличен с 200%.
- Засилване на експортния потенциал на предприятието в резултат на разширен обем и подобрено качество на продукцията, което да удовлетвори търсенето.
- Подобряване на ресурсната ефективност чрез намаляване на използваните суровини, което ще бъде и принос към опазване на околната среда.

Срокът на изпълнение на проекта е 12 месеца.

Общата стойност на проекта е 731 500,00 лв., от които 424 672,33 лв. европейско и 74 942,17лв. Национално съфинансиране.